การจัดการความรู้ (KM) ปีการศึกษา 2563

การจัดการความรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา 2563

แผนการจัดการความรู้

  • แผนการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2563 <Download File>

รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความรู้

  • รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ รอบ 9 เดือน <Download File>
  • รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ รอบ 12 เดือน <Download File>

แนวปฏิบัติที่ดี

  • ชื่อเรื่อง แนวปฏิบัติที่ดี “รูปแบบการบริการวิชาการชุมชนให้ได้ผลกับการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ มทร.สุวรรณภูมิ” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร ภาคีฉาย <Download File>
  • ชื่อเรื่อง แนวปฏิบัติที่ดี “การส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ให้กับนักศึกษารุ่นใหม่ในยุคดิจิทัล” โดย อาจารย์ศศิวัลย์ พูลสวัสดิ์ <Download File>
  • ชื่อเรื่อง แนวปฏิบีติที่ดี “แนวทางการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตทางการเกษตรในชุมชน ด้วยกระบวนการพัฒนานวัตกรรมบนฐ่านของชุมชน กรณีศึกษา ชุมชนทับน้ำ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” โดย ดร.แสงทอง บุญยิ่ง <Download File>