เอกสารดาวน์โหลด

แบบฟอร์มคำร้อง สวท.

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) <Download>
 • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) <Download>
 • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) <Download>
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) <Download>
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) <Download>
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) <Download>

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

 • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) <Download>
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) <Download>
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) <Download>
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) <Download>

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

 • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) <Download>
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) <Download>
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) <Download>

 749 ครั้ง

Address

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
19 หมู่ 3 ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร 035-252392, 035-245181
E-Mail: baitrus2562@gmail.com


สถิติการเข้าชม
 • วันนี้ : 254 ครั้ง
 • เดือนนี้ : 6,372 ครั้ง
 • ปีนี้ : 83,385 ครั้ง
 • ทั้งหมด : 124,680 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 BAIT | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ