เอกสารดาวน์โหลดสำหรับบุคลากรและนักศึกษา

งานวิชาการและวิจัย

     แบบฟอร์มคำร้อง สวท. (ระดับ ปวช. ปวส. และ ป.ตรี)

 • สวท.01 คำร้องทั่วไป <Download>
 • สวท.02 คำร้องขอผ่อนผันการชำระเงิน (ยกเลิก)
 • สวท.03 คำร้องขอลาพักการศึกษา/รักษาสภาพ <Download>
 • สวท.04 คำร้องขอเพิ่มรายวิชา <Download>
 • สวท.04 คำร้องขอเพิ่มรายวิชา สำหรับนักศึกษาเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 <Download>
 • สวท.05 คำร้องขอถอนรายวิชา <Download>
 • สวท.06 คำร้องขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา <Download>
 • สวท.07 คำร้องขอลงทะเบียนเรียนข้ามศูนย์ศึกษา <Download>
 • สวท.08 คำร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต <Download>
 • สวท.09 คำร้องขอสำเร็จการศึกษา <Download>
 • สวท.10 คำร้องขอเอกสารทางการศึกษา <Download>
 • สวท.11 คำร้องขอเทียบโอนหน่วยกิต <Download>
 • สวท.12 คำร้องขอสอบพิเศษเพื่อการเทียบโอนหน่วยกิต <Download>
 • สวท.13 คำร้องขอยกเว้นการเรียนรายวิชา <Download>
 • สวท.14 คำร้องขอแก้ระดับคะแนนไม่สมบูรณ์ (I) <Download>
 • สวท.15 คำร้องขอสอบนอกเวลาที่กำหนดในตารางสอบ <Download>
 • สวท.16 คำร้องขอลงทะเบียนเรียนต่างหลักสูตร <Download>
 • สวท.17 ขอเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ SEPT <Download>
 • สวท.18 ขอเลื่อนรับพระราชทานปริญญาบัตร  <Download>
 • สวท.19 ใบมอบฉันทะรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา <Download>
 • สวท.20 ขอลงทะเบียนเรียนเน้น/แทน <Download>
 • สวท.22 คำร้องขอเข้าสอบกองกลางการสอบ <Download>
 • สวท.24 ขอย้ายคณะ สาขาวิชา ศูนย์พื้นที่ <Download>
 • สวท.25 คำร้องผ่อนผันการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา <Download>
 • สวท.26 คำร้องขอยกเว้นรายวิชาภาษาอังกฤษในหลักสูตรที่ศึกษา <Download>

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน https://register.rmutsb.ac.th/th/

 เอกสารต่าง ๆ

 

งานบริหารและพัฒนาระบบ

 • ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว <Download>
 • ใบลาพักผ่อน <Download>
 • ใบลาอุปสมบท <Download>
 • ใบลาไปต่างประเทศ <Download>
 • ใบขอยกเลิกวันลา <Download>
 • แบบคำขอมีบัตรประจำตัว <Download>
 • แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขฐานข้อมูลในทะเบียนประวัติ <Download>
 • แบบขอรับเงินทดแทน <Download>
 • แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง (แบบ ขร.01) <Download>
 • ใบลาอุปสมบท <Download>

กองบริหารงานบุคคล https://personnel.rmutsb.ac.th/dowload.html

งานพัฒนานักศึกษา

 • ใบขอเวลาเรียน <Download>
 • ใบขอเวลาเรียน <Download>
 • ใบขอเวลาเรียน <Download>
 • ใบขอเวลาเรียน <Download>
 • ใบขอเวลาเรียน <Download>