ปฎิญญาคุณธรรม คณะบริหารธุรกิจฯ มทร.สุวรรณภูมิ

ปฎิญญาคุณธรรม คณะบริหารธุรกิจฯ มทร.สุวรรณภูมิ

ความดีที่ปราถนา

“ยื่นหนึ่งเรื่องบริการ แต่งกายงดงาม รู้จักหน้าที่ มีจิตรสาธารณะ”

ข้อตกลงในการสร้างความดี

  1. พวกเราจะให้บริการด้วยความเต็มใจ
  2. ให้ความร่วมมือในการแต่งกายตามที่มหาวิทยาลัยเชิญชวน
  3. ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
  4. ลดการใช้ทรัพยากร
  5. ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อนประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม