โครงการแนะนำสถานประกอบการสำหรับการออกสหกิจศึกษา

โครงการแนะนำสถานประกอบการสำหรับการออกสหกิจศึกษาและการทำงานให้แก่นักศึกษา : สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี จัดโครงการแนะนำสถานประกอบการสำหรับการออกสหกิจศึกษาและการทำงานให้แก่นักศึกษา โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคุณชลากร เผ่านิ่มมงคล ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน กลุ่มบริษัท ดัชมิลล์ จำกัด และคุณพนารัตน์ รักษ์จินดา ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัท ดัชมิลล์ จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม 6101 อาคาร 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี