โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพและปฏิบัติการสำหรับนักศึกษา

สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ร่วมมือกับพันธมิตรหลัก จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพและปฏิบัติการ กิจกรรมที่ 1 หลักสูตร “Tax Junior เพื่อการเตรียมความพร้อมก้าวสู่นักบัญชีภาษีอากร” เพื่อเตรียมความด้านความรู้และทักษะการปฏิบัติงานด้านภาษีอากรให้กับนักศึกษา ได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์ชนกานต์ ธารเรวดี (CPA, TA, FA, IACP, Dip-TFR) กรรมการ บจก. ณ การบัญชีและภาษี และอาจารย์ยุวดี ฤทธิรงค์ (TA, CPA, PAC) กรรมการสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย (TA) เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม 6101 อาคาร 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี โดยมีอาจารย์อโณทัย ทิพเนตร รองคณบดี เป็นประธานเปิดโครงการ