โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาทางด้านภาษาอังกฤษ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล ณ ลำพูน รองคณบดี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำศูนย์นนทบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิด “โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาทางด้านภาษาอังกฤษ” สาขาวิชาระบบสารสนเทศ โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก อาจารย์รุจิกา ธรรมลักษมี หัวหน้าสาขาวิชาประจำภาควิชาภาษาอังกฤษ อาจารย์กันตวีย์ เวียงสิมา อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การใช้ภาษาอังกฤษพื้นฐานในการปฏิบัติงาน” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ อาคาร ๒๑ ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (เขตเหนือ)