ลงนามสัญญานักศึกษาทุนระดับปริญญาตรี หลักสูตรห้องเรียนบัญชีอัจฉริยะ

ลงนามสัญญานักศึกษาทุนระดับปริญญาตรี หลักสูตรห้องเรียนบัญชีอัจฉริยะ (Accounting Intelligence Project: AIP-RUS) : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย เอมอักษร คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย อาจารย์อโณทัย ทิพเนตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารารัตน์ โพธิ์ประจักษ์ และ ดร.จักรกฤษณ์ มะโหฬาร นำนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรห้องเรียนบัญชีอัจฉริยะ พร้อมด้วยผู้ปกครองเข้าพบผู้บริหาร บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) ผู้ซึ่งให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา โดยผู้บริหารของบริษัท นำโดย ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล ผู้ก่อตั้ง และประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยคุณสมชาย งามกิจเจริญลาภ คุณสินีนารถ ไทยสงวนวรกุล คุณรัฐภูมิ นันทปถวี คุณอัจฉรา นิวงษา คุณเนตรชนก ไทยสงวนวรกุล คุณชนิสรา ไทยสงวนวรกุล และคุณศุภาวุฒิ รติวิวัฒน์สกุล ให้เกียรตินำเยี่ยมชมบริษัทและให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น