โครงการความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ทางอาชีพด้านการบัญชี(The Knowledge & Experience Exchanging Program for RUS and SNC)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย เอมอักษร นำทีมอาจารย์สาขาวิชาการบัญชี ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารารัตน์ โพธิ์ประจักษ์ ดร.จักรกฤษณ์ มะโหฬาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา โสมโสดา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร มาลัยเปีย ดร.พิธาน แสนภักดี อาจารย์สุกัญญา วงษ์ลคร อาจารย์กัญญาพัชญ์ อรุณรัตน์ อาจารย์ฉัตรธิมา ยกซิ่ว และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐมพงศ์ กุกแก้ว
เข้าร่วมโครงการความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ทางอาชีพด้านการบัญชี (The Knowledge & Experience Exchanging Program for RUS and SNC) ณ บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) จ.ระยอง ระหว่างวันที่ 5 – 16 มิถุนายน 2566 โดยได้รับการถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริงจากผู้บริหารและทีมงานของบริษัท SNC นำโดย ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล ผอ.สมหวัง บุญรักษ์เจริญ คุณสมชาย งามกิจเจริญลาภ คุณสินีนารถ ไทยสงวนวรกุล คุณรัฐภูมิ นันทปถวี คุณชญาภา ไทยสงวนวรกุล คุณสวัสดิพร ทองปาน คุณเศรษฐกาณฑ์ เตชะธนนันทวงศ์ คุณอัจฉรา นิวงษา คุณเนตรชนก ไทยสงวนวรกุล คุณชนิสรา ไทยสงวนวรกุล คุณวรรณา ศิริทรัพย์วัฒนา คุณปาริชาติ เหมวิพัฒน์ คุณสุธิษา เบ็ญเจิด คุณชุติกาญจน์ ขำแดง คุณอรอุมา สุกใส คุณเยาวลักษณ์ บานเย็นงาม คุณพรชัย ศิริกิจพาณิชย์กูล และคุณวัชรวีร์ ซิวฮะหลี