อบรมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ

วันที่ ๒๘-๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ หน่วยทรัพยากรบุคคล งานบริหารและพัฒนาระบบ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิขาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ กิจกรรมที่ ๒ ด้านหนังสือและตำรา โดยได้รับเกียรติศาสตราจารย์ ดร.อลงกลด แทนออมทอง ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บรรยายหัวข้อความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหนังสือและตำราส่วนประกอบของหนังสือและตำรา และการฝึกปฏิบัติการเขียนหนังสือหรือตำรา โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าร่วมรับฟังในครั้งนี้ด้วย