บรรยายพิเศษหัวข้อ “กลยุทธ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการแข่งขันสำหรับธุรกิจในยุคดิจิทัล”

ดร.วิษณุ ตัณฑวิรุฬห์ กรรมการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารเพื่อนำเข้าและส่งออกแห่งประเทศไทย (EXIM THAILAND) ให้เกียรติเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หัวข้อ “กลยุทธ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการแข่งขันสำหรับธุรกิจในยุคดิจิทัล” ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในรายวิชา การจัดการธุรกิจดิจิทัล โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาลินันท์ บุญมี รองอธิการบดี (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา