โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพและปฏิบัติการให้กับนักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี

เมื่อวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566 สาขาวิชาการบัญชี ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพและปฏิบัติการให้กับนักศึกษา โดยร่วมมือกับพันธมิตรหลัก กิจกรรมที่ 2 หลักสูตร “ต้นกล้านักบัญชี” เพื่อการเตรียมความพร้อมก้าวสู่การเป็นนักบัญชีมืออาชีพให้กับนักศึกษาที่กำลังจะเข้าสู่ตลาดวิชาชีพ และเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับองค์กรภายนอก ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณชนกานต์ ธารเรวดี นายกสมาคมนักบัญชีไทย คุณณปภัช ดลภัคนันทน์ กรรมการสมาคมนักบัญชีไทย และวิทยากรจากสมาคมนักบัญชีไทย เป็นวิทยากร และฝึกปฏิบัติการประกอบเนื้อหาเกี่ยวกับ
ความรู้เบื้องต้นการบัญชี การวิเคราะห์รายการค้า และบันทึกบัญชีในโปรแกรมการจัดทำบัญชี Excel การจัดทำงบกำไรขาดทุนประจำเดือนและการจัดทำทะเบียนสินทรัพย์ การจัดทำรายการภาษีมูลค่าเพิ่มประจำเดือนและการจัดทำแบบยื่นกรมสรรพากรการจัดทำรายการภาษีประจำเดือนและแบบประกันสังคม บรรยายณ ห้องประชุม 6101 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย เอมอักษร คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธาน