หลักสูตร “การเรียนรู้พื้นฐานการสร้างนวัตกรรม IoT ในยุคดิจิทัล”

นักศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ต่อเนื่อง) กลุ่มเรียน DT26522N ชั้นปีที่ ๒ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ได้เห็นความสำคัญต่อการบริการวิชาการ และเพื่อเปิดโอกาสให้น้อง ๆ เยาวชนได้เรียนรู้ด้านเทคโนโลยีที่มีบทบาทต่อการดำรงชีวิตในยุคปัจจุบัน จึงได้จัดโครงการ Hands-on Topic Training โครงการย่อยที่ ๖ หลักสูตร “การเรียนรู้พื้นฐานการสร้างนวัตกรรม IoT ในยุคดิจิทัล” ในรายวิชา Seminar in Information Management เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ ห้อง Internet of Things วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศักดิ์ สาระธรรม หัวหน้าสาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นประธานเป็นโครงการ