พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการเพื่อการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย เอมอักษร คณบดี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการเพื่อการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา กับ วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง โดยนายไพฑูรย์ สังข์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง เมื่อวันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2566 ภายใต้ความร่วมมือการพัฒนาบุคลากร พัฒนาระบบการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลสมรรถนะทางด้านวิชาการและวิชาชีพ และรับนักศึกษาเข้าศึกษาในคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีนายสมนึก พุ่มขุน ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง นายวิเชียร ยตะโคตร รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง อาจารย์อโณทัย ทิพเนตร รองคณบดี อาจารย์กอบชัย เมฆดี ผู้ช่วยคณบดี และบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง ร่วมเป็นพยาน