โครงการพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี

เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2566 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี เพื่อให้การดำเนินงานพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา การจัดการศึกษามุ่งสู่เป้าหมายในการผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาเอก ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุสุมา ดำพิทักษ์ ดร.อุภาวดี เนื่องวรรณะ ดร.ลภัสวัฒน์ คล้ายแสง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารารัตน์ สุขแก้ว เป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกการพัฒนาและยกร่างหลักสูตรตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2562 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย เอมอักษร คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธาน