หลักสูตร “กลยุทธ์ไวรัล วิดีโอคอนเทนต์ ด้วย CapCut”

นักศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ต่อเนื่อง) กลุ่มเรียน DT26521N ชั้นปีที่ 2 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ได้เห็นความสำคัญต่อการบริการวิชาการ และเพื่อเปิดโอกาสให้น้อง ๆ เยาวชนได้เรียนรู้ด้านเทคโนโลยีที่มีบทบาทต่อการดำรงชีวิตในยุคปัจจุบัน จึงได้จัดโครงการ Hands-on Topic Training ในรายวิชา Seminar in Information Management หลักสูตร “กลยุทธ์ไวรัล วิดีโอคอนเทนต์ ด้วย CapCut” เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างวิดีโอคอนเทนต์ พร้อมมีทักษะในการใช้แอพลิเคชัน CapCut และเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้แอพลิเคชัน CapCut ในการสร้างวิดีโอคอนเทนต์และนำไปต่อยอดได้ในอนาคต เมื่อวันพุธที่ 13 กันยายน 2566 ณ ห้องสมุด โรงเรียนบางปะอิน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนางมาเรียม รัมมะบุตร์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธาน