บรรยายพิเศษหัวข้อ “ภาษีอากรสำหรับผู้บริหาร” สำหรับนักศึกษา ป.โท MBA รุ่น 18

ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม ร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อความรู้เกี่ยวกับภาษีอากรสำหรับผู้บริหาร ให้กับนักศึกษา MBA รุ่น 18 ในรายวิชา Financial and Managerial Accounting ในวันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2566 ณ ห้อง 6403 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย เอมอักษ คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ และอาจารย์อโณทัย ทิพเนตร รองคณบดีด้านวิชาการ ให้การต้อนรับและเข้ารับฟังการบรรยายในครั้งนี้