โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา

อาจารย์ปราชญ์ พวงเงิน รองคณบดีงานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา ประจำปี 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ได้ทราบถึง คุณสมบัติของบัณฑิตที่องค์กรพึงประสงค์ เรียนรู้วิธีการเขียนจดหมายสมัครงาน (Resume) การจัดทำแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) และการพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษาให้พร้อมสำหรับการสมัครงาน รวมถึงการปรับตัวในการเปลี่ยนแปลงเพื่อก้าวเข้าสู่โลกอาชีพในอนาคต โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์ รักษาสัตย์ อาจารย์รัชเขต วีสเพ็ญ และวิยากรพิเศษจากบริษัท ซูเปอร์ เรซูเม่ เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย แบ่งเป็น 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 จัดในวันที่ 2 เมษายน 2564 และกิจกรรมที่ 2 จัดในวันที่ 5 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา 1 และ ห้องประชุมเจ้าพระยา 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา