โครงการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย เอมอักษร รองคณบดี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นน อัครประเสริฐกุล ผู้เชี่ยวชาญส่งเสริมเศษฐกิจดิจิทัลอาวุโส สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ชำนาญรบ กรรมการร่างหลักสูตรสหวิทยาการ คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สลิตตา สาริบุตร อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการปรับปรุงหลักสูตร ในวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา