เจ้าหน้าที่ประสำนักงานคณะบริหารธุรกิจฯ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

คุณสุกัญญา พลีรักษ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
คุณพิเชษฐ์ สุขีรัตน์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป