เจ้าหน้าที่ประสำนักงานคณะบริหารธุรกิจฯ ศูนย์สุพรรณบุรี

คุณดนัย สันทกิจไพบูลย์
หัวหน้างานสำนักงาน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

คุณภาวินี นาคชุ่ม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
คุณกุลธิดา มีแก้ว
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
คุณดวงมณี งามภักดิ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
คุณนัฎฐวุฒิ เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *