ความเสี่ยงด้านโลจิสติกส์ทางด้านการขนส่ง : Logistics Risk in Transportation

Share and Enjoy !

Shares

ความเสี่ยงด้านโลจิสติกส์ทางด้านการขนส่ง (Logistics Risk in Transportation) หมายถึง ความเสี่ยงและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการขนส่งสินค้าภายในซัพพลายเชน ซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการส่งมอบสินค้าให้ถึงมือผู้บริโภคหรือปลายทาง Ruifang, M. (2010). ได้อธิบายว่าความเสี่ยงนี้สามารถเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัย เช่น สภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย ปัญหาทางเทคนิคของยานพาหนะ การจราจรติดขัด หรืออุบัติเหตุบนท้องถนน ความล่าช้าทางศุลกากร รวมถึงความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและการเมือง ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถทำให้กระบวนการขนส่งล่าช้า เกิดความเสียหายต่อสินค้า และเพิ่มต้นทุนในการดำเนินงานได้

การบริหารจัดการซัพพลายเชนที่มีประสิทธิภาพไม่เพียงแต่ต้องการความคล่องตัวและการตอบสนองที่รวดเร็วเท่านั้น แต่ยังต้องมีการจัดการความเสี่ยงที่รอบคอบและมีประสิทธิภาพด้วย หนึ่งในความเสี่ยงที่สำคัญและพบบ่อยในโลจิสติกส์คือความล่าช้าในการขนส่งซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กรในหลายๆ ด้าน

ความเสี่ยงด้านโลจิสติกส์ทางด้านการขนส่ง

ความล่าช้าในการขนส่ง (Transportation Delays)

ความล่าช้าในการขนส่งเกิดขึ้นจากหลายปัจจัย ซึ่งทุกปัจจัยล้วนสามารถทำให้การขนส่งไม่สามารถดำเนินไปตามกำหนดเวลาได้ ความล่าช้าเหล่านี้มีผลกระทบโดยตรงต่อความพึงพอใจของลูกค้า ต้นทุนการดำเนินงาน และความสามารถในการแข่งขันขององค์กร

สภาพอากาศที่ไม่ดี (Adverse Weather Conditions)

Choi, T. M. (2021). สภาพอากาศเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น พายุ ฝนตกหนัก หรือน้ำท่วม สามารถทำให้การขนส่งหยุดชะงักได้ การขนส่งทางบกอาจถูกขัดขวางโดยถนนที่ถูกน้ำท่วม หรือถนนที่ถูกตัดขาด ส่วนการขนส่งทางอากาศและทางทะเลก็สามารถได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน การหยุดชะงักที่เกิดจากสภาพอากาศไม่เพียงแต่ทำให้การขนส่งล่าช้า แต่ยังอาจทำให้เกิดความเสียหายกับสินค้าได้

Taniguchi, E., Thompson, R. G., & Yamada, T. (2010) การรวมความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและภัยที่มนุษย์สร้างขึ้นในรูปแบบการขนส่งในเมืองอธิบายการจำแนกประเภทของความเสี่ยงตามแหล่งที่มาของความยากลำบากในการประเมินเหตุการณ์ต่างๆ วิธีการสร้างแบบจำลองความเสี่ยงสำหรับการขนส่งสินค้าภายในเมือง รวมถึงการเขียนโปรแกรมเชิงสุ่ม การเพิ่มประสิทธิภาพหลายวัตถุประสงค์ การเพิ่มประสิทธิภาพที่แข็งแกร่ง การจำลองแบบหลายตัวแทน และการจำลองการจราจร นำเสนอแนวคิดใหม่ของวิศวกรรมความมั่นคงของมนุษย์โดยมุ่งเน้นที่ภัยธรรมชาติ ภัยที่มนุษย์สร้างขึ้น การขนส่งวัสดุอันตราย ความปลอดภัยทางจราจร และประเด็นสุขภาพ ซึ่งมีความสำคัญในการให้เครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการขนส่งสินค้าในเมืองโดยคำนึงถึงความเสี่ยงต่างๆ เหล่านี้

การจราจรติดขัดหรืออุบัติเหตุบนถนน (Traffic Congestion or Accidents)

Gidado, S. (2016). การจราจรติดขัดโดยเฉพาะในเขตเมืองใหญ่เป็นปัญหาที่พบได้บ่อย และทำให้การขนส่งใช้เวลานานกว่าที่คาดไว้ นอกจากนี้ อุบัติเหตุบนถนนเป็นเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ และสามารถทำให้การขนส่งล่าช้าอย่างมาก การจัดการกับอุบัติเหตุและการเคลียร์พื้นที่อาจใช้เวลาหลายชั่วโมง ซึ่งทำให้สินค้าถึงปลายทางล่าช้า

ปัญหาทางเทคนิคของยานพาหนะขนส่ง (Technical Issues with Transport Vehicles)

ยานพาหนะขนส่งที่มีปัญหาทางเทคนิค เช่น เครื่องยนต์เสีย ระบบเบรคมีปัญหา หรือยางแบน สามารถทำให้การขนส่งหยุดชะงักได้ การซ่อมแซมยานพาหนะในระหว่างการขนส่งไม่เพียงแต่ทำให้เสียเวลา แต่ยังทำให้เกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิด นอกจากนี้ การบำรุงรักษายานพาหนะที่ไม่เพียงพอสามารถเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดปัญหาทางเทคนิคได้

ความสำคัญของการบริหารจัดการความล่าช้าในการขนส่ง

การบริหารจัดการความล่าช้าในการขนส่งเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้องค์กรสามารถรักษาความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพของซัพพลายเชนได้ ดังนี้

เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า การส่งมอบสินค้าตรงเวลามีผลโดยตรงต่อความพึงพอใจของลูกค้า หากสินค้าไม่สามารถส่งมอบได้ตามกำหนด ลูกค้าอาจหันไปใช้บริการจากผู้ให้บริการรายอื่น ซึ่งทำให้สูญเสียลูกค้าและรายได้

ลดต้นทุน การล่าช้าในการขนส่งทำให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น ค่าเช่าเก็บสินค้า ค่าปรับจากลูกค้า หรือค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาฉุกเฉิน การจัดการที่มีประสิทธิภาพช่วยลดต้นทุนที่ไม่จำเป็นเหล่านี้

เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน องค์กรที่มีการจัดการซัพพลายเชนที่มีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดได้อย่างรวดเร็วจะมีความได้เปรียบในการแข่งขัน การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านโลจิสติกส์อย่างรอบคอบช่วยให้องค์กรสามารถรักษาความสามารถในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

สรุป
การบริหารจัดการซัพพลายเชนที่มีประสิทธิภาพไม่เพียงแต่ต้องการความคล่องตัวและการตอบสนองที่รวดเร็วเท่านั้น แต่ยังต้องมีการจัดการความเสี่ยงที่รอบคอบ ความล่าช้าในการขนส่งซึ่งเกิดจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น สภาพอากาศที่ไม่ดี การจราจรติดขัด อุบัติเหตุบนถนน และปัญหาทางเทคนิคของยานพาหนะ เป็นปัจจัยที่สำคัญที่สามารถส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจของลูกค้า ต้นทุนการดำเนินงาน และความสามารถในการแข่งขันขององค์กร

การบริหารจัดการความล่าช้าในการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า ลดต้นทุนการดำเนินงานที่ไม่จำเป็น และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันขององค์กร การส่งมอบสินค้าตรงเวลามีผลโดยตรงต่อความพึงพอใจของลูกค้าและความน่าเชื่อถือขององค์กร การจัดการที่ดีช่วยลดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากการล่าช้า และช่วยให้องค์กรสามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดได้อย่างรวดเร็วและยั่งยืน

อ้างอิง

Taniguchi, E., Thompson, R. G., & Yamada, T. (2010). Incorporating risks in city logistics. Procedia-social and behavioral sciences2(3), 5899-5910.https://doi.org/10.1016/J.SBSPRO.2010.04.005.

Choi, T. M. (2021). Risk analysis in logistics systems: A research agenda during and after the COVID-19 pandemic. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review145, 102190.https://doi.org/10.1016/j.tre.2020.102190.

Feng-jiao, W. (2010). Research on the Transport Risk of Hazardous Waste LogisticsLogistics Technology.

Gidado, S. (2016). Cargo Risk Management in International Transport and Logistics. Information and Knowledge Management, 6, 8-17.

Ene, A. B. (2017). Risk analysis in transport and logistics. HOLISTICA–Journal of Business and Public Administration8(3), 71-82.https://doi.org/10.1515/hjbpa-2017-0025.

Ruifang, M. (2010). Environmental risk assessment model on dangerous goods during transportation. 2010 8th International Conference on Supply Chain Management and Information, 1-5.