ผศ.ดร. สุรชัย เอมอักษร คณะบริหารธุรกิจฯ มทร.สุวรรณภูมิ

ผศ.ดร. สุรชัย เอมอักษร

สาขาวิชา สาขาวิชาการบัญชี
อีเมล์ surachai.a@rmutsb.ac.th
รายวิชาที่รับผิดชอบ
 1. การบัญชีขั้นสุง 2 (Advanced Accounting 2)
 2. การบัญชีขั้นพื้นฐาน (Fundamental Accounting)
 3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ( International Financial Reporting Standards)
ผลงานวิจัย
 1. Empirical Study on the Effect of Corporate Governance on Accounting Conservatism in Companies Listed on the Stock Exchange of Thailand อ่านงานวิจัย
 2. ผลกระทบของการกำกับดูแลกิจการและความยืดหยุ่นทางการเงินต่อมูลค่าของกิจการ ในสถานการณ์โควิด 19: กรณีศึกษาบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อ่านงานวิจัย
 3. อิทธิพลของการกำกับดูแลกิจการที่มีต่อต้นทุนเงินทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อ่านงานวิจัย
 4. แนวปฏิบัติของสำนักงานบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม อ่านงานวิจัย
 5. อิทธิพลของการกำกับดูแลกิจการที่มีต่อต้นทุนเงินทุนของบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อ่านงานวิจัย
 6. การส่งเสริมความก้าวหน้าและความมั่นคงในสายอาชีพของเจ้าหน้าที่ด้านการดูแลผู้สูงอายุ อ่านงานวิจัย
 7. คุณภาพการบริการขนส่งสินค้าที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า: กรณีศึกษา บริษัทเอกชัย สาลี่สุพรรณ จำกัด อ่านงานวิจัย
 8. อิทธิพลของความระมัดระวังทางบัญชีแบบไม่มีเงื่อนไขและการกำกับดูแลกิจการที่ส่งผลต่อการตกแต่งกำไรโดยใช้ดุลยพินิจเพื่อสร้างรายการ อ่านงานวิจัย
 9. ต้นทุนต่อหน่วยและจุดคุ้มทุน สำหรับการผลิตบัณฑิตแต่ละหลักสูตรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ อ่านงานวิจัย
 10. การศึกษาต้นทุนต่อหัว จุดคุ้มทุนและงบประมาณตามแผนในการผลิตบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ อ่านงานวิจัย
 11. Effect of Accounting Conservatism on Cost of Capital of Listed Companies in Thailand อ่านงานวิจัย
หัวข้อวิจัยที่สนใจ
 • การกำกับดูแลกิจการ
 • ต้นทุนเงินทุนของบริษัทจดทะเบียน
 • มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
 • มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ