คณะบริหารธุรกิจฯ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

สาขาวิชาภายในคณะบริหารธุรกิจฯ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 1. สาขาวิชาการบัญชี
 2. สาขาวิชาการจัดการ
 3. สาขาวิชาสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปิดสอน

 1. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
 2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
 3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
 4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ต่อเนื่อง)
 5. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่เปิดสอน

 1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการจัดการ
 2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

ค่าบำรุงการศึกษา (ค่าเทอม) ของแต่ละหลักสูตร

 1. ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด มีค่าเทอม 8,700 บาท ต่อภาคการศึกษา (เทอม)
 2. ระดับ ปริญญาตรี สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มีค่าเทอม 9,700 บาท ต่อภาคการศึกษา (เทอม)
 3. ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการจัดการ และ สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ค่าเทอม 6,850 บาท ต่อภาคการศึกษา (เทอม)

ค่าธรรมเนียมแรกเข้าสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของแต่ละหลักสูตร

 1. ระดับปริญญาตรี ทุกหลักสูตรมี ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 2,650 บาท ชำระในภาคการศึกษาแรก
 2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง มีค่าธรรมเนียมแรกเข้า 2,400 บาท ชำระในภาคการศึกษาแรก

ผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจฯ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ผศ.ดร.นวพร รัตนบุรี
รองคณบดี ประจำศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 

ที่ตั้งและช่องทางติดต่อ

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ตั้งอยู่ที่ 60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย, ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 โทร : +66(0) 3570 9101 to 103 แฟกซ์ : +66(0) 3570 9105