ราชมงคลสุวรรณภูมิ คณะบริหารธุรกิจฯ ศูนย์นนทบุรี

อาจารย์ธนธร จงศิริฐิติศักดิ์
รองคณบดี ประจำศูนย์นนทบุรี

 

สาขาวิชาภายในคณะบริหารธุรกิจฯ ศูนย์นนทบุรี

 1. สาขาวิชาการจัดการ
 2. สาขาวิชาการบัญชี
 3. สาขาวิชาสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ป.ตรี) ที่เปิดสอน

 1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
 2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
 3. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
 4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ต่อเนื่อง)

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่เปิดสอน

 1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

ค่าบำรุงการศึกษา (ค่าเทอมของแต่ละหลักสูตร

 1. ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี มีค่าเทอม 8,700 บาท ต่อภาคการศึกษา (เทอม)
 2. ระดับ ปริญญาตรี สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล และสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ต่อเนื่อง) มีค่าเทอม 9,700 บาท ต่อภาคการศึกษา (เทอม)
 3. ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล มีค่าเทอม 6,850 บาท ต่อภาคการศึกษา (เทอม)

ค่าธรรมเนียมแรกเข้าสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของแต่ละหลักสูตร

 1. ระดับปริญญาตรี ทุกหลักสูตรมี ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 2,650 บาท ชำระในภาคการศึกษาแรก
 2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง มีค่าธรรมเนียมแรกเข้า 2,400 บาท ชำระในภาคการศึกษาแรก

ที่ตั้งและช่องทางติดต่อ

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์นนทบุรี ตั้งอยู่ที่ 144 ถนนนนทบุรี, ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000