การจัดการความรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา 2566

แผนการจัดการความรู้

 • แผนการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2566 <Download>

แนวปฏิบัติที่ดี

 • แบบฟอร์มแนวปฏิบัติที่ดี ประจำปีการศึกษา 2566 <Download>
 • แนวปฏิบัติที่ดีแผนที่ 1 ด้านการเรียนการสอน โดย ผศ.ชุติมา กลั่นไพฑูรย์ <Download>
 • แนวปฏิบัติที่ดีแผนที่ 1 ด้านการเรียนการสอน โดย ผศ.เสาวณีย์ บุญโต ผศ.สุภานันต์ จันทร์ตรี ดร.ชนิดา แก้วเพชร <Download>
 • แนวปฏิบัติที่ดีแผนที่ 1 ด้านการเรียนการสอน โดย ดร.นพมัลลี เตชาวัชร์นานนท์ <Download>
 • แนวปฏิบัติที่ดีแผนที่ 1 ด้านการเรียนการสอน โดย อาจารย์ศุภากร เอี่ยมอำพร <Download>
 • แนวปฏิบัติที่ดีแผนที่ 1 ด้านการเรียนการสอน โดย อาจารย์นิชนันท์ คงศรี <Download>
 • แนวปฏิบัติที่ดีแผนที่ 2 ด้านวิจัยและนวัตกรรม โดย ผศ.ดร.กนกพร ภาคีฉาย <Download>
 • แนวปฏิบัติที่ดีแผนที่ 2 ด้านวิจัยและนวัตกรรม โดย ผศ.ดร.นุชรัตน์ นุชประยูร <Download>
 • แนวปฏิบัติที่ดีแผนที่ 2 ด้านวิจัยและนวัตกรรม โดย ผศ.ณัฐกานติ์ โตนวล <Download>
 • แนวปฏิบัติที่ดีแผนที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ โดย นายนนทชัย สิงห์ห่วง <Download>
 • แนวปฏิบัติที่ดีแผนที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ โดย นางสาวนิ่มนวล ท่าสระ <Download>
 • แนวปฏิบัติที่ดีแผนที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ โดย นางสาวสุริสา เลิศฤทธิ์ <Download>
 • แนวปฏิบัติที่ดีแผนที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ โดย นางสาวบัวทิพย์ สนทอง <Download>