โครงการเสริมสร้างจริยธรรมของบุคลากร มทร.สุวรรณภูมิ

Share and Enjoy !

Shares

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรม อบรมจริยธรรมบุคลากร มทร.สุวรรณภูมิ

การส่งเสริมจริยธรรมให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องมาตรฐานทางจริยธรรม และสามารถนาหลักคุณธรรม จริยธรรมมาปรับใช้ในการทางาน มีแนวทางการดารงตน และการสร้างพฤติกรรมที่สอดคล้อง
ร่วมพลังสร้างองค์กรให้โปร่งใสมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประมวลจริยธรรมและกรอบแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ แนวทางดาเนินการเพื่อส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การร่วมขับเคลื่อนกระบวนการรักษาจริยธรรม สร้างองค์กรให้โปร่งใส แนวทางการดารงตนตามมาตรฐานทางจริยธรรม ความรู้เท่าทันความเสี่ยงของการขาดจริยธรรม (กรณีศึกษา) การตัดสินใจบนฐานของคุณธรรม และจริยธรรม