ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

 • แบบรายงานข้อมูลโครงการที่ได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 <คลิก>
 • ข้อมูลเกษียณอายุราชการ ระหว่างปี พ.ศ. 2566 – 2570 <คลิก>
 • รายงานสรุปฐานข้อมูลตำแหน่งทางวิชาการ 2566 <คลิก> 
 • ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 – 2564<คลิก>
 • สรุปรายงานจดหมายข่าวคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ <คลิก> 
 • ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2564<คลิก> 
 • ข้อมูลการดำเนินกิจกรรมตามบันทึกข้อตกลง/บันทึกความร่วมมือ (MOU)<คลิก>(อยู่ระหว่างดำเนินการ)
 • ผลทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ปีการศึกษา 2565  <คลิก> (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
 • รายงานค่าสอนเกินภาระงานสอน ศูนย์วาสุกรี <คลิก> (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
 • ข้อมูลโครงการบริการวิชาการแบบมีรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566 <คลิก>
 • ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ปี 2565 <คลิก>
 • การขอเปิดรายวิชาฤดูร้อน 2565 <คลิก>
 • ข้อมูลสถานประกอบการ ประจำภาคการศึกษา 2-65 <คลิก>
 • แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจำปีการศึกษา 2565 (1 กรกฎาคม 2565 – 31 พฤษภาคม 2566) <คลิก>
 • ข้อมูลสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย ประจำปี ๒๕๖๕ <คลิก> (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
 • ระบบสืบค้นงานวิจัยนักศึกษาปริญญาโท <คลิก> (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
 • จำนวนผู้เข้าสมัครระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก <คลิก> (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
 • รายงานผู้สมัครเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจฯ ปีการศึกษา 2566  <คลิก> (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 • รายงานสรุปผลการทดสอบสมรรถนะวิชาชีพ สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2565 <คลิก>
 • สรุปรายงานการใช้งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ศูนย์หันตรา <คลิก>
 • ข้อมูลการรับหนังสือ ศูนย์พระนครศรีอยุธยาหันตรา ประจำปี 2566 <คลิก>

ศูนย์นนทบุรี

 • สรุปข้อมูลค่าใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์นนทบุรี <คลิก>
 • จำนวนนักศึกษาขอผ่อนผันชำระเงิน 2566 <คลิก> (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

ศูนย์สุพรรณบุรี

 • รายงานผลความพึงพอใจผู้ใช้เว็บไซต์งานสหกิจและฝึกงานนักศึกษา ศูนย์สุพรรณบุรี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  <คลิก>
 • รายงานประวัติการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ <คลิก>
 • รายวิชาที่ขอเปิดภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 <คลิก>
 • E-DOC SUPHANBURI 2566 <คลิก>