• ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

    รายงานข้อมูลจำนวนบุคลากรคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ <คลิก> ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี แบบรายงานข้อมูลโครงการที่ได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 <คลิก> ข้อมูลเกษียณอายุราชการ ระหว่างปี พ.ศ. 2566 – 2570 <คลิก> รายงานสรุปฐานข้อมูลตำแหน่งทางวิชาการ […]

    Know More