• โครงการ Hands-on Topics Training ณ โรงเรียนปัณณวิชญ์ (ศว)

    ผศ.ดร สุรชัย เอมอักษร คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย เอมอักษร คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ Hands-on Topics Training โครงการย่อยที่ 7 หลักสูตร […]

    Know More

  • โครงการ เกียรติบัตรออนไลน์ ด้านบริหารธุรกิจ

    คณะบริหารธุรกิจฯ มทร.สุวรรณภูมิ เปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ที่มีความสนใจจะเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาด้านบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ารับการทดสอบเพื่อวัดระดับความรู้ปัจจุบันของตนเองโดยการทำแบบทดสอบออนไลน์ใน 6 กลุ่มสาขาวิชา 10 แบบทดสอบ นอกจากจะทำให้ผู้เข้ารับการทดสอบได้ทราบระดับความรู้ปัจจุบันของตนแล้ว ผู้ทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์จะได้รับเกียรติบัตรรับรองที่แสดงระดับความรู้ซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อยื่นขอรับคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยทั้งรอบรับตรงและรอบยื่นพอร์ตโฟลิโอของปีการศึกษา 2567 เกียรติบัตรออนไลน์ มัธยมปลาย ลำดับ กลุ่มวิชา แบบทดสอบความรู้ […]

    Know More