คณะบริหารธุรกิจฯ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

ผศ.ดร. สุรชัย เอมอักษร
คณบดี

 

สาขาวิชาภายในคณะบริหารธุรกิจฯ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

 1. สาขาวิชาการตลาด
 2. สาขาวิชาการบัญชี
 3. สาขาวิชาการจัดการ
 4. สาขาวิชาสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปิดสอน

 1. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
 2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
 3. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง)
 4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
 5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ต่อเนื่อง)
 6. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 7. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่เปิดสอน

 1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการบัญชี
 2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการตลาด
 3. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการจัดการ
 4. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่เปิดสอน

 1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาการบัญชี
 2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาการตลาด
 3. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ค่าบำรุงการศึกษา,ค่าเทอมของแต่ละหลักสูตร

 1. ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาการตลาด ค่าเทอม 8,700 บาท ต่อภาคการศึกษา (เทอม)
 2. ระดับ ปริญญาตรี สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ต่อเนื่อง) ค่าเทอม 9,700 บาท ต่อภาคการศึกษา (เทอม)
 3. ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการบัญชี และ สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ค่าเทอม 6,850 บาท ต่อภาคการศึกษา (เทอม)
 4. ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการบัญชี และ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ค่าเทอม 7,400 บาท ต่อภาคการศึกษา (เทอม)

ค่าธรรมเนียมแรกเข้าสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของแต่ละหลักสูตร

 1. ระดับปริญญาตรี ทุกหลักสูตรมี ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 2,650 บาท ชำระในภาคการศึกษาแรก
 2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง มีค่าธรรมเนียมแรกเข้า 2,400 บาท ชำระในภาคการศึกษาแรก
 3. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น มีค่าธรรมเนียมแรกเข้า 2,150 บาท ชำระในภาคการศึกษาแรก

ที่ตั้งและช่องทางติดต่อ

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ตั้งอยู่ที่ 19 ถนนอู่ทอง, ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 โทร : +66(0) 3532 4180 แฟกซ์ : +66(0) 35225 2393