• สรุปจำสรุปจำนวนคำสั่ง
 • สรุปจำนวนหนังสือ รับ-ส่ง (ภายนอก)
 • สรุปจำนวนหนังสือ รับ-ส่ง (ภายใน)
 • สรุปจำนวนประกาศ
 • ข้อมูลการใช้รถราชการ
 • แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาคณะ
 • แผนยุทธศาสตร์ทางการเงิน
 • แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของคณะ
 • แผนปฏิบัติราชการประจำปี
 • ติดตามการเบิกจ่าย- งบประมาณประจำปีของคณะ
 • เอกสารเบิกจ่าย
 • จัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
 • ทะเบียนคุมพัสดุของคณะ
 •  ศึกษาต่อ
 •  ผลงานทางวิชาการ
 •  การอบรม/ประชุม/สัมมนา/ดูงาน
 •  รายชื่อ/จำนวน บุคลากร
 •  ผลงาน/รางวัล บุคลากร
 • การประกันคุณภาพการศึกษา
  •      ระดับคณะ
  •      ระดับหลักสูตร
 • การจัดการความรู้ (KM)
 • การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
 • การจัดกิจกรรม 5ส
 • ประชาสัมพันธ์
 • จดหมายข่าว
 • กิจกรรมสร้างภาพลักษณ์/กิจกรรมเพื่อสังคม
 • ศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียง

No content !

Back to top