ข่าวประชาสัมพันธ์
สร้างความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังหญิง | 203 ครั้ง เมื่อ 1 วินาทีที่แล้ว
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาทางด้าน IT | 288 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
บริษัทแมริกอท จิวเวลรี่ เข้าสัมภาษณ์นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ | 213 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเตรียมนักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศเข้าสู่สถานประกอบการ | 367 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต | 365 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ร่วมวางแนวทางการพัฒนานักศึกษาและการเข้ามาสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ | 254 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
บริหารธุรกิจฯ วาสุกรีเกมส์ ครั้งที่ 12 | 256 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แนะแนวการศึกษาต่อ | 265 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาทางด้านภาษาอังกฤษ สาขาวิชาระบบสารสนเทศ | 245 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
บริหารธุรกิจฯ นนทบุรีเกมส์ ครั้งที่ 12 | 392 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ลงนามบันทึกข้อตกลงการดำเนินงาน อว. ส่วนหน้า ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน | 350 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564 | 265 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา ประจำปี 2564 | 726 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต | 250 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการในยุคเทคโนโลยีนำการเปลี่ยนแปลง” | 232 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กำหนดการเรียนปรับพื้นฐานผ่านระบบออนไลน์ | 605 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 "Online" | 512 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ขอแสดงความยินดี | 261 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) | 188 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ขั้นตอนการขอเพิ่มรายวิชานอกแผนการเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 | 241 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ | 276 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
บัญชีบัณฑิต รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน | 257 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า | 210 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด | 206 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ | 374 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ | 243 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ลด 50% ค่าบำรุงการศึกษาและค่าลงทะเบียน https://rmutsb.ac.th/2016/news/detail.php... | 275 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
นักศึกษาทุกคนต้องยืนยันสิทธิ์ ลด 50% บำรุงการศึกษาและค่าลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1/2564 วันที่ 16-30 สิงหาคม 2564 https://apps.rmutsb.ac.th/covid_refund/login | 156 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมเชิงปฏิบัติแผนงาน/โครงการภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | 179 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กล่องความห่วงใย จากใจ บท. | 227 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กำหนดการทดสอบและรายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๓ แบบออนไลน์ (Oxford Placement Test) | 189 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กำหนดการคืนเงินนักศึกษา | 154 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ร่วมจารึกแผ่นดินเพื่อเป็นเกียรติแด่ นายณัฐวัตร สุขสุด | 166 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการสัมมนาสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 | 149 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
มอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2564 | 147 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2565 | 151 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการ Hands-on Experience Project Online | 178 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
รับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2565 | 448 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
โครงการ Hands-on Experience Project Online | 174 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
โครงการ Hands-on Experience Project Online | 204 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
คณบดี 6 คณะ ร่วมคาราวะ ท่านอธิการบดี | 160 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
คณะบริหารธุรกิจฯ ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่อธิการบดี | 155 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
โครงการ Hands-on Experience Project Online | 211 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
โครงการ Hands-on Experience Project Online | 177 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
โครงการ Hands-on Experience Project Online | 163 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
โครงการ Hands-on Experience Project Online | 231 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
โครงการ Hands-on Experience Project Online | 169 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2565 | 4610 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
แสดงมุทิตาจิตแด่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี | 160 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
Address

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
19 หมู่ 3 ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร 035-252392, 035-245181
E-Mail: baitrus2562@gmail.com


สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 225 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 6,343 ครั้ง
  • ปีนี้ : 83,356 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 124,651 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 BAIT | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ