ข่าวประชาสัมพันธ์
สร้างความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังหญิง | 306 ครั้ง เมื่อ 1 วินาทีที่แล้ว
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาทางด้าน IT | 406 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
บริษัทแมริกอท จิวเวลรี่ เข้าสัมภาษณ์นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ | 333 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเตรียมนักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศเข้าสู่สถานประกอบการ | 491 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
โครงการวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต | 441 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ร่วมวางแนวทางการพัฒนานักศึกษาและการเข้ามาสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ | 332 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
บริหารธุรกิจฯ วาสุกรีเกมส์ ครั้งที่ 12 | 342 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
แนะแนวการศึกษาต่อ | 344 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาทางด้านภาษาอังกฤษ สาขาวิชาระบบสารสนเทศ | 330 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
บริหารธุรกิจฯ นนทบุรีเกมส์ ครั้งที่ 12 | 490 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ลงนามบันทึกข้อตกลงการดำเนินงาน อว. ส่วนหน้า ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน | 429 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564 | 358 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา ประจำปี 2564 | 826 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต | 336 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการในยุคเทคโนโลยีนำการเปลี่ยนแปลง” | 348 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กำหนดการเรียนปรับพื้นฐานผ่านระบบออนไลน์ | 764 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 "Online" | 645 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ขอแสดงความยินดี | 365 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) | 291 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ขั้นตอนการขอเพิ่มรายวิชานอกแผนการเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 | 302 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ | 410 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
บัญชีบัณฑิต รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน | 364 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า | 313 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด | 305 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ | 502 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ | 343 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ลด 50% ค่าบำรุงการศึกษาและค่าลงทะเบียน https://rmutsb.ac.th/2016/news/detail.php... | 372 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
นักศึกษาทุกคนต้องยืนยันสิทธิ์ ลด 50% บำรุงการศึกษาและค่าลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1/2564 วันที่ 16-30 สิงหาคม 2564 https://apps.rmutsb.ac.th/covid_refund/login | 218 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมเชิงปฏิบัติแผนงาน/โครงการภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | 275 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กล่องความห่วงใย จากใจ บท. | 325 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กำหนดการทดสอบและรายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๓ แบบออนไลน์ (Oxford Placement Test) | 248 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กำหนดการคืนเงินนักศึกษา | 260 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ร่วมจารึกแผ่นดินเพื่อเป็นเกียรติแด่ นายณัฐวัตร สุขสุด | 283 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการสัมมนาสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 | 253 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
มอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2564 | 246 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2565 | 227 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการ Hands-on Experience Project Online | 304 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
รับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2565 | 662 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการ Hands-on Experience Project Online | 283 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการ Hands-on Experience Project Online | 309 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณบดี 6 คณะ ร่วมคาราวะ ท่านอธิการบดี | 278 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะบริหารธุรกิจฯ ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่อธิการบดี | 270 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการ Hands-on Experience Project Online | 328 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการ Hands-on Experience Project Online | 295 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการ Hands-on Experience Project Online | 282 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการ Hands-on Experience Project Online | 348 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการ Hands-on Experience Project Online | 279 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2565 | 6665 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แสดงมุทิตาจิตแด่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี | 290 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
Address

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
19 หมู่ 3 ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร 035-252392, 035-245181
E-Mail: baitrus2562@gmail.com


สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 274 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 16,854 ครั้ง
  • ปีนี้ : 83,189 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 238,437 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 BAIT | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ