• โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่อาจารย์เพื่อการสื่อสารในวิชาชีพ

    คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่อาจารย์เพื่อการสื่อสารในวิชาชีพ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย เอมอักษร คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่อาจารย์เพื่อการสื่อสารในวิชาชีพ ให้อาจารย์ในคณะบริหารธุรกิจฯ ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะการสื่อสารเพื่อการประกอบวิชาชีพ เพื่อให้การเรียนการสอนได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก Mr. Arnel Dave […]

    Know More