• ความสำคัญของวิชาชีพบัญชี

    ความสำคัญของวิชาชีพบัญชี

    การตัดสินใจลงทุนในบริษัท หรือ การตัดสินใจให้กู้แก่บริษัทใดบริษัทหนึ่งนั้น ผู้ลงทุนและผู้ให้กู้ย่อมอาศัยข้อมูลงบการเงินของบริษัทนั้น ๆ ที่แสดงถึงผลการดำเนินงานและฐานการเงินของบริษัทประกอบการตัดสินใจ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ต้องถูกจัดทำขึ้นภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน จึงจะมีความน่าเชื่อถือ และบุคคลสำคัญที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูล สรุป และนำเสนอออกมาในรูปของงบการเงินนั้นคือ “ผู้ทำบัญชี” (Accountant) ดังนั้น วิชาชีพผู้ทำบัญชีจึงเป็นวิชาชีพควบคุมภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี […]

    Know More