• กิจกรรมที่ 2 เขียนแผนธุรกิจยังไงให้ได้สินเชื่อ

    คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ด้านวิชาการและวิชาชีพ กิจกรรมที่ 2 เขียนแผนธุรกิจยังไงให้ได้สินเชื่อ สาขาวิชาการจัดการ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ด้านวิชาการและวิชาชีพ กิจกรรมที่ 2 หัวข้อ “เขียนแผนธุรกิจยังไงให้ได้สินเชื่อ” ได้รับความอนุเคราะห์จาก […]

    Know More