• โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาทางด้านภาษาอังกฤษ

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล ณ ลำพูน รองคณบดี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำศูนย์นนทบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิด “โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาทางด้านภาษาอังกฤษ” สาขาวิชาระบบสารสนเทศ โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก อาจารย์รุจิกา ธรรมลักษมี หัวหน้าสาขาวิชาประจำภาควิชาภาษาอังกฤษ อาจารย์กันตวีย์ เวียงสิมา อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ […]

    Know More