• การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรหลักสูตรบัญชีบัณฑิต

  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รเมื่อวันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน Google Meet ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวงศ์ พูนพล […]

  Know More

 • โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เพื่อการพัฒนาหลักสูตรใหม่

  สาขาวิชาการตลาด ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ เพื่อการพัฒนาหลักสูตรใหม่ และการปรับปรุงหลักสูตรเดิม : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย เอมอักษร คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ เพื่อการพัฒนาหลักสูตรใหม่ และการปรับปรุงหลักสูตรเดิม เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศยกระดับคุณภาพการศึกษา และสอดคล้องกับทิศทางและแนวโน้มในอนาคต […]

  Know More

 • ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด

  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เมื่อวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมกลาโหม ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ได้แก่ อาจารย์อรนี […]

  Know More

 • โครงการพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี

  เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2566 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี เพื่อให้การดำเนินงานพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา การจัดการศึกษามุ่งสู่เป้าหมายในการผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาเอก ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุสุมา ดำพิทักษ์ […]

  Know More

 • การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด

  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เมื่อวันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน Google Meet ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ได้แก่ อาจารย์อรนี […]

  Know More

 • รายงานผลการพัฒนาคุณภาพ

  รายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา (Car) ระดับคณะ และ ระดับหลักสูตร รายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563 รายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564

  Know More

 • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำปีงบประมาณ 2565

  Know More