หลักสูตรอบรม

ประจำปี 2563

ที่ตั้งและการเดินทาง

ทั้ง 4 ศูนย์พื้นที่

ทุนการศึกษา

เปิดรับสมัคร

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

  • Home
  • บริหาร news

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาลินันท์ บุญมี คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 (ช่วงบ่าย) พร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์จตุพล ชมภูนิช วิทยากรบรรยาย ให้ความรู้ ในหัวข้อ “เก่งงาน เก่งคน เก่งคิด เพื่อก้าวสู่โลกอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา” คุณจำนง คำปันโน ผู้จัดการแผนกบริหารทรัพยากรบุคคล
บริษัท ฮอนด้าน ออโต โมบิล จำกัด คุณชาญวิทย์ แตงอ่อน HR Specialist บริษัท ไทย อินโด คอร์ดซ่า จำกัด คุณธนาวุฒิ โพธิทัพพะ ผู้จัดการธนาคารกรงเทพ สาขาตลาดเจ้าพรหม และคุณนงค์ลักษณ์ ใยสำลี เจ้าของกิจการ เนเชอร์รัลกรีนเทค และคุณกรรณิการ์ คงมีทรัพย์ ประธานกรรมการ บริษัท เกรท แมทช์จำกัด เสวนาในหัวข้อ …

Read more ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2563

ศูนย์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้รับเกียรติจากนายสุริยนต์ ธัญกิจจานุกิจ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นางสรัญญา เพชรยวน ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน และ รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติ บุญเลิศนิรันดร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ปรึกษาศูนย์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ และการเตรียมความพร้อมเป็น อว.ส่วนหน้า ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันจันทร์ที่​ 14 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมอู่ทอง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาลินันท์ บุญมี คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นประธานการประชุม

คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา สาขาวิชาระบบสาระสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง “ทำบุญวันพุธ” ในวันพุธที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ โบราณสถานวัดสุวรรณเจดีย์ ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

Page 1 of 37
1 2 3 37
Back to top