หลักสูตรอบรม

ประจำปี 2563

ที่ตั้งและการเดินทาง

ทั้ง 4 ศูนย์พื้นที่

ทุนการศึกษา

เปิดรับสมัคร

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

อาจารย์กอบชัย เมฆดี ผู้ช่วยคณบดี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมให้ความรู้ในรายวิชา Leadership โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคุณอัจฉรา วงษ์วานิช กรรมการบริหารบริษัท Mitsui-Hitech อยุธยา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ หัวข้อ “ผู้นำกับการบริหารงานบุคคล” แก่นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ในวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมกลาโหม คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

ภาพ/ข้อมูล/รายงาน : นาตยา

About Author

Back to top