หลักสูตรอบรม

ประจำปี 2563

ที่ตั้งและการเดินทาง

ทั้ง 4 ศูนย์พื้นที่

ทุนการศึกษา

เปิดรับสมัคร

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย เอมอักษร รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารนเทศ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการวิพากษ์หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) โดยได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ช่วยศาสตราจารย์สมใจ จันทร์เต็ม ผู้แทนสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารารัตน์  สุขแก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา ดร.ลภัสวัฒน์ คล้ายแสง หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลภัสวัฒน์แอคเค้าน์ติ้งแอนด์บิซิเนส และคุณทิวาวรรณ คำบุญทา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีเอ็น เทรนนิ่ง แอนด์ ออดิท โปร จำกัด เป็นผู้วิพากษ์หลักสูตรบัญชีบัณฑิต เมื่อวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมอู่ทอง คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารนเทศ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

ภาพ/ข้อมูล/รายงาน : นาตยา

About Author

Back to top