หลักสูตรอบรม

ประจำปี 2563

ที่ตั้งและการเดินทาง

ทั้ง 4 ศูนย์พื้นที่

ทุนการศึกษา

เปิดรับสมัคร

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริมา แก้วเกิด รองคณบดีประจำศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการประกวด แผนธุรกิจ ในรายวิชาการจัดการธุรกิจขนาดย่อม (Small Business Management) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาเรียนรู้และปฏิบัติรายวิชาการจัดการธุรกิจขนาดย่อย (Small Business Management) ทั้งส่งเสริมให้นักศึกษาได้ใช้ความรู้ความสามารถที่ได้รับจากการศึกษามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติจริง พัฒนาศักยภาพนักศึกษาในด้านการเขียนแผนธุรกิจ สร้างความสัมพันธ์กับบุคคลทั่วไปและบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และสนับสนุนให้มีการนำการประกวดแผนธุรกิจ ของมหาวิทยาลัยไปใช้ในเชิงพานิชย์ เมื่อวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมสุวรรณภูมิ อาคาร 24 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยมี สาขาวิชาการจัดการ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ผู้รับผิดชอบโครงการ

ภาพ : อ.สุวรรณี รายงาน : นาตยา

About Author

Back to top