หลักสูตรอบรม

ประจำปี 2563

ที่ตั้งและการเดินทาง

ทั้ง 4 ศูนย์พื้นที่

ทุนการศึกษา

เปิดรับสมัคร

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล ณ ลำพูน รองคณบดีประจำศูนย์นนทบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา เพื่อให้นักศึกษาสรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาตลอดระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา เมื่อวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมคณะบริหารธุรกิจฯ อาคาร 20 ชั้น 3 ศูนย์นนทบุรี

ภาพ : นนทชัย รายงาน : นาตยา

About Author

Back to top