หลักสูตรอบรม

ประจำปี 2563

ที่ตั้งและการเดินทาง

ทั้ง 4 ศูนย์พื้นที่

ทุนการศึกษา

เปิดรับสมัคร

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาลินันท์ บุญมี คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 18 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคุณเศรษฐา คะชินทร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เคเอเอส ออดิท จำกัด บรรยายหัวข้อ “การเพิ่มทักษะนักศึกษา สู่การทำงานบัญชีในยุคดิจิทัล” อาจารย์นพปฏล ขิงทอง ผู้ช่วยคณบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลประภัสสร์ สุขีโรจน์ หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี บรรยายหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงาน สหกิจศึกษา” เมื่อวันจันทร์ที่​ 16 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา 1 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

About Author

Back to top