หลักสูตรอบรม

ประจำปี 2563

ที่ตั้งและการเดินทาง

ทั้ง 4 ศูนย์พื้นที่

ทุนการศึกษา

เปิดรับสมัคร

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีสุดท้าย ปีการศึกษา 2563 เมื่อวันจันทร์ที่​ 23 พฤศจิกายน 2563 ณ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

About Author

Back to top