หลักสูตรอบรม

ประจำปี 2563

ที่ตั้งและการเดินทาง

ทั้ง 4 ศูนย์พื้นที่

ทุนการศึกษา

เปิดรับสมัคร

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

  • Home
  • บริหาร news
  • ประชุมคณบดี/ผู้อำนวยการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. (ทปบธ. มทร.) จัดโครงการสัมมนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาลินันท์ บุญมี คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ นำทีมรองคณบดี เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้นำด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม ถึงวันที่ 2 กันยายน 2563 ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์ ปัญญาวุทโส คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย เจ้าภาพจัดงานกล่าวรายงาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา พงษ์พิริยะเดช รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ มทร.ศรีวิชัย ประธานเปิดงาน พร้อมทั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาลินันท์ บุญมี คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประธาน ทปบธ.มทร. ได้ให้เกียรติมอบของที่ระลึกแด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์ ปัญญาวุทโส คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย เจ้าภาพจัดงานในครั้งนี้

About Author

Back to top