หลักสูตรอบรม

ประจำปี 2563

ที่ตั้งและการเดินทาง

ทั้ง 4 ศูนย์พื้นที่

ทุนการศึกษา

เปิดรับสมัคร

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

  • Home
  • บริหาร news
  • คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร ภาคีฉาย สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

About Author

Back to top