หลักสูตรอบรม

ประจำปี 2563

ที่ตั้งและการเดินทาง

ทั้ง 4 ศูนย์พื้นที่

ทุนการศึกษา

เปิดรับสมัคร

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

  • Home
  • บริหาร news
  • โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมภายใต้หัวข้อ “ทำดี…ไม่ต้องเดี๋ยว

สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์นนทบุรี ส่งนักศึกษา เข้าร่วมโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมภายใต้หัวข้อ “ทำดี…ไม่ต้องเดี๋ยว” เพื่อส่งเสริมให้เกิดการผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่ปลูกฝังค่านิยมจิตสำนึกให้คนในสังคมเห็นถึงความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรม และพฤติกรรมที่ดี ที่เป็นต้นแบบในสังคมอันจะส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยม และวัฒนธรรมไทย จำนวน 2 ทีม เป็นบูรณาการการเรียนการสอน ในรายวิชา 306-32-14(60) Modem Multimedia Presentation Techniques อาจารย์ผู้สอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลป์ยานี นุ้ยฉิม โดย ผลงานเรื่อง “เดี๋ยว…” ทีม IS16221E ได้รับรางวัลชนะเลิศ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 ณ สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดนนทบุรี

About Author

Back to top