หลักสูตรอบรม

ประจำปี 2563

ที่ตั้งและการเดินทาง

ทั้ง 4 ศูนย์พื้นที่

ทุนการศึกษา

เปิดรับสมัคร

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑  พัฒนาคุณภาพบัณฑิตนักปฏิบัติ และกำลังคนด้านวิชาชีพ/ปฏิบัติการให้มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ ในระดับชาติและนานาชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๒  เสริมสร้างและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูงเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๓  พัฒนาเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๔  ส่งเสริมและสนับสนุนพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๕  บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อความมั่นคงและบริหารจัดการตนเองได้

ภารกิจหลัก

ภารกิจหลักที่  ๑  การผลิตบัณฑิต

                        ๑.๑  คุณภาพบัณฑิต

                        ๑.๒  คุณภาพอาจารย์

                        ๑.๓  หลักสูตรและทรัพยากรการเรียนรู้

ภารกิจหลักที่  ๒  การวิจัย

ภารกิจหลักที่  ๓  การบริการวิชาการ

ภารกิจหลักที่  ๔  การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

ภารกิจหลักที่  ๕  การบริหารจัดการและการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย

                        ๕.๑  การบริหารจัดการ

                        ๕.๒  การปฏิบัติงานสนับสนุน

 

Back to top