วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์กรแห่งความรู้ในการพัฒนาเชิงบูรณาการด้านบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เป็นที่ยอมรับและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ

พันธกิจ (Mission)

• การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ

• การสร้างงานวิจัยนวัตกรรม

• การบริการวิชาการสู่สังคม ชุมชน

• การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

• บริหารจัดการที่ทันสมัย และมีธรรมาภิบาล

 

 

Back to top