หลักสูตรอบรม

ประจำปี 2563

ที่ตั้งและการเดินทาง

ทั้ง 4 ศูนย์พื้นที่

ทุนการศึกษา

เปิดรับสมัคร

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นสถานศึกษาชั้นนำด้านบริหารธุรกิจ ที่บูรณาการวิชาชีพและเทคโนโลยี เพื่อเป็นที่พึ่งของชุมชน สังคม และนานาชาติ

พันธกิจ (Mission)

• การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ

• การสร้างงานวิจัยนวัตกรรม

• การบริการวิชาการสู่สังคม ชุมชน

• การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

• บริหารจัดการที่ทันสมัย และมีธรรมาภิบาล

 

 

Back to top